Laser 功率量測系統:

針對雷射功率之量測我們建議以積分球加上矽偵測器之組合來量測雷射之功率積分球是用來作為擴散器使用以提高量測結果之再現性而矽偵測器則可用來偵測380~1100nm間各種波長之雷射積分球與偵測器之組合經過校正後即可精密的讀出雷射之功率亦可參閱積分球與矽偵測器之規格書以了解其作用

            矽偵測器規格書(.PDF)

                          積分球規格書(.PDF)

 

 ........Back to Product